Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Dhe rregulloret e doganave në Norvegji: Doganore


Të Dhënat tona Privacy Policy dhe i Termave dhe Kushteve tona kanë qenë të përditësuar. Një numër i produkteve të kërkojë një leje importi, për shembull veshjeve dhe tekstileve

Gjenetikisht të modifikuar produkte dhe biotech produktet fytyrën më të rrepta legjislacionin se në vendet e BE-së.

Jo-bujqësore, të mallrave që hyjnë në kosovë duhet t'i përmbahet procedurat doganore (përmbledhje deklarata). Kjo deklaratë duhet të kryhet nga personi që të sjellë mallra në territorin Në rastin e jo-të BE-së të mirave të kësaj procedure mund të marrë: Bashkimi Doganor Kodi u miratua dhe hyri në fuqi në tetor-nëntor. Kontrolloni të BE-së Unionit Doganor faqen e internetit në mënyrë periodike për përditësime.