Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Norvegjeze Procedurës Civile Nën Ndikimin e të Drejtës së BE - SpringerLink


edhe në ato jo-Anëtare të BE-së Megjithatë

Ndikimi i Bashkimit Evropian në të drejtësisë civile sistemet e vendeve Evropiane është e jashtëzakonshmeka edhe të tjera indirekte mënyra në të cilën BE-ja nuk arrin të ndikojë në norvegjeze ligjit.

pasi që Norvegjia është një pjesë e zonës ekonomike Evropiane Ky kontribut i drejtohet të tërthortë të BE-së Kartën e të Drejtave Themelore të njeriut.

e parimet e ekuivalentimit dhe efikasitetin e tyre

parimet e përgjithshme të mos-diskriminimit mbi bazë të kombësisë.

si dhe të BE-së mesme ligji për norvegjeze sistemit ligjor.