Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Norvegji Legjislacionit


Akti i pesë dhjetor të vitit, Nr

Liria e Informimit norvegjeze kushtetuta kushtetuta e Mbretërisë së Norvegjisë Në Kushtetutën e Mbretërisë së Norvegjisë Në Kushtetutën e Mbretërisë së Norvegjisë Në Kushtetutën e Mbretërisë së Norvegjisë Akt dhe Udhëzimet që kanë të bëjnë me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm të Veprojë në lidhje me Hyrjen e Shtetasve të Huaj në Mbretërinë e Norwey dhe Prania e Tyre në Fushë (Emigracioni Akti) (të ndryshuar) Akti në lidhje me Storting e Avokatit të popullit për Administratën Publike të njëzet e dy qershor Veprojnë në një prezantues të programit dhe gjuhën norvegjeze udhëzim për emigrantët e sapo ardhur (Hyrje Act) i vitit të Veprojë në lidhje me të Pasurive Agjencia të Veprojë në lidhje me Universitetet dhe Kolegjet Akti që kanë të bëjnë me komunitetet fetare të Veprojë lidhur me roje të sigurisë të shërbimeve të Veprojë në lidhje me ndihmën shtetërore Akti që kanë të bëjnë me Monitorimin e Inteligjencës, Vëzhgimin dhe Shërbimet e Sigurisë Akti që kanë të bëjnë me parandalimin e zjarrit, shpërthimit dhe aksidentet që përfshijnë substanca të rrezikshme dhe të shërbimit të zjarrfikësve Akti që kanë të bëjnë me universitetet dhe kolegjet e universitetitArsimi Akti Emigracioni Akti Qeveria Lokale Kufijve të Veprojë qeverisjes Vendore veprojnë Kombësisë (të ndryshuar) norvegjeze Kombësisë Administratës Publike Aktin e prokurimit Publik akt Sigurimit Akti Akti i njëzet dhjetor Nr në Publik Pasaportë Akt Statistikat Akt të vitit Aktin e njëzet qershor të vitit Nuk ka dyzet e një për masat për luftimin e pastrimit të produkteve të krimit të Kompensimit për Viktimat e Krimeve të Dhunshme të Veprojë Penale, Kodi i Procedurës Penale të Veprës Penale në Procedurë të Veprës (Nr. njëzet-e-pesë të vitit) i Kodit të Procedurës Penale të Përgjithshme Civile Kodi i procedurës penale e Pastrimit të Parave Akt Pastrimit të Parave Rregulloret e Kodit Penal, Policia të Veprojë Akti që kanë të bëjnë me Vendin Akti që kanë të bëjnë me koncesion në blerjen e pasurisë së patundshme (me Koncesion të Vepruar) të Veprojë lidhur me kontrollin e sëmundjeve ngjitëse Akti që kanë të bëjnë me të regjistruar partneritet të Pasurive Agjencia e Veprës (Nr gjashtëmbëdhjetë qershor) Vendin Veprim Qirasë Akt Vendin Aktit Të Martesës Akt Aktin e tetëmbëdhjetë dhjetor që kanë të bëjnë me Kontrollin e Eksportit të Mallrave Strategjike, Shërbimet, Teknologjia, etj.

Akti që kanë të bëjnë me produktet kozmetike dhe produkteve të kujdesit të trupit, etj.

Akti që kanë të bëjnë me të përgjegjësisë së produktit Akti që kanë të bëjnë me rregullimin e eksportit të peshkut dhe peshku e produkteve të vitit, Akt që kanë të bëjnë me rregullimin e importit dhe eksportit Përkthimi në anglisht i norvegjeze Shitja e Mallrave të Veprojë. Kontrollit të marketingut të Veprojë për Shitjen e Mallrave të Vepruar Tregtinë Elektronike Akt Industriale Licencimit të Veprojë Çmimi Politikën e Aktit Të produktit të kontrollit të veprojë Konkurrencë Act Konkurrencë Act of Bashkëpunuese Shoqëritë Akt Themelet Akti Akti (Nr. katër të vitit) respektimin e punëtorëve për mbrojtje dhe ambientit të punës (konsolidimit). Akti i shtatëmbëdhjetë qershor Nr që kanë të bëjnë me të punës, orarit të punës dhe mbrojtjen e punësimit, etj. Akti që kanë të bëjnë me Veterinarians dhe të Tjera të Shëndetit të Kafshëve të Personelit të Ambientit të Punës Akti Akt nëntë Mars nuk ka katërmbëdhjetë që kanë të bëjnë me parandalimin e efekteve të dëmshme të duhanit. Akti Nr katërmbëdhjetë prej nëntë Mars lidhur me Parandalimin e Efekteve të Dëmshme të Duhanit Akti Nr e njëzet e shtatë qershor në lidhje me alternative të trajtimit të sëmundjes, sëmundjet, etj. Akti për ndryshimin dhe plotësimin e Pacientëve Aktit të të Drejtave dhe Biobank Akt Aktin e dy korrik të vitit Nr që kanë të bëjnë me Personelit Shëndetësor etj. njëqind që kanë të bëjnë me zbatimin e të bioteknologjisë të njeriut në mjekësi, etj Akti për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Përdorimin e Rrezatimit (Nr.

tridhjetë e gjashtë dymbëdhjetë Mund të) të Veprojë në shëndetësor dhe social përgatitjes Akt ndalimi i gjenitaleve të femrave Akti që kanë të bëjnë me biobanks Akti që kanë të bëjnë me alternative të trajtimit të sëmundjes, sëmundjet, etj Akti që kanë të bëjnë me zbatimin e të bioteknologjisë të njeriut në mjekësi, etj.

(Bioteknologji të Vepruar) të Veprojë lidhur me transplantimin, spitali autopsi dhe dhurimi i organeve, etj. Ushqimit të Veprojë Spitalet Act Shëndetit Mendor të Veprojë e Kujdesit të Shëndetit Mendor të Veprojë Pacientëve Aktit të të Drejtave Shëndetit Personal të të Dhënave të Dosjeve të Sistemit të Aktit të Shëndetit Personal të Dhënat e Sistemit të Dosjeve të Veprojë Aktin e dy korrik të vitit Nr që kanë të bëjnë me të Drejtat e pacientit Akti që kanë të bëjnë me zbatimin e bioteknologji, në mjekësi në vitin E Personelit Shëndetësor Akt Akt nuk dyzet-një mbi Sigurimet Ndërmjetësim të Veprojë në aktivitetet e Sigurimit të Vepruar në të sigurimit të ndërmjetësimit Akti që kanë të bëjnë me Kontratat e Sigurimeve Rregullorja nr. mbi Sigurimet Ndërmjetësim Akti që kanë të bëjnë me tatimin në vlerën e Shtuar Doganore Akti Llotari Akt E Naftës Tatimeve Veprojnë TVSH-së Aktit (norvegjeze) Auditorëve të veprojë Falimentimit Akti Bankat Komerciale Akt Financiare, Kontratave të Veprojë Financiare, Kontratave të Veprojë Institucioneve Financiare që Veprojnë Mbikëqyrjes Financiare Aktin e Këmbimit valutor të Regjistroheni Akt, Skemave të Garantimit të Veprojë Norges Bank Akt të Rregulloreve për tregtimin e Letrave me vlerë Fondet e Kursimeve Bankat Veprojnë tregtimin e Letrave me vlerë të veprojë Këmbimit të Aksioneve të Veprojë Tregtimin e Letrave me vlerë të Veprojë Akti që kanë të bëjnë me filma dhe videograms Transmetimin e Rregullave Lirisë së Informimit e të Dhënave Personale Akti Të dhënat personale të Veprojë Rregullore për autorizimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe radio pajisjet kontraktuesit instalimit Rregullat për numërimin e burimeve të komunikimeve elektronike e rrjeteve dhe shërbimeve (Numërimit të Rregulloreve). Rregullat për sigurinë në të komunikimeve elektronike të rrjetit. Rregulloret sigurimin e përgjithshme të autorizimeve për përdorimin e radio frekuencave Të Transmetimit të Veprojë vitin, Të Komunikimeve elektronike Aktit Të Komunikimeve Elektronike Aktin E Lirisë së Informimit Në Media Pronësi të Veprojë Media Pronësi të Veprojë Shërbimit Postar të Veprojë mbi Profesionale për Transportin nga Automjeti dhe Enë (Profesionale Transportit të Vepruar) të Veprojë lidhur me vsm-fermë Ndërkombëtare Anije të Regjistroheni Akti Nr, trembëdhjetë qershor, të Veprojë në Nisjen e Objekteve nga norvegjeze Territorit në Hapësirën e Jashtme të Hekurudhave Aktin e Akuakultures Akt norvegjeze Kodi Detar Akt trembëdhjetë Mars të vitit nuk ka gjashtë që kanë të bëjnë me mbrojtjen kundër ndotjes dhe që kanë të bëjnë me mbeturinat. Ndryshuar për herë të fundit nga Akti dhjetë dhjetor të vitit nuk ka. Akti për mbrojtjen nga rrezatimi dhe përdorimin e rrezatimit të vitit Akti që kanë të bëjnë me biobanks Mirëqenien e Kafshëve të Veprojë Trashëgimisë Kulturore Akt Informacionit Mjedisor Akt Pylltarisë Akt Gjen Teknologjisë Akti i Emisioneve të Gazit Serë Tregtare Akt Ruajtjen e Natyrës Veprojnë Kontrollin e Ndotjes Aktin e trembëdhjetë Mars të Vitit, Nr. gjashtë Rregullat që kanë të bëjnë me kontrollin e ndotjes (Ndotja e rregulloreve) Rregulloret që kanë të bëjnë me kufizimin e përdorimit të kimikateve dhe produkteve të tjera të rrezikshme për shëndetin dhe mjedisin (Produkt rregulloret) Svalbard Mbrojtjen e Mjedisit të Veprojë E Burimeve të Ujit të Veprojë Watercourse Rregulloren Akt E kafshë të Egra Akt kontrollin e ndotjes akt Mbeturinave Rregulloret e Burimeve të Ujit të Veprojë Copyright Akti Autorit, Akti (Konsolidimit), Nr. dy Hartimin e Rregulloreve Harton (Mbrojtje) të Veprojë, Jo.

pesëmbëdhjetë Harton Aktin Planet, Rregulloret, Nr Patentat Akt Patentat, Akti (Konsolidimit), Nr.

nëntë (Nr) Bimë Breeder të Drejtën e Aktit Marka të Veprojë Marka të Rregulloreve të Vepruar në Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Përdorimin e Rrezatimit të vitit Energjisë Akti e Energjisë Akt Energjisë Bërthamore Akt të Naftës aktiviteteve të Veprojë Naftës aktivitetet e aktit të njëzet-e-nëntë - Rregulloret që kanë Të bëjnë me Kryerjen E Aktiviteteve Të Naftës Aktivitetet (Veprimtaritë Rregulloret) Rregullat Në Lidhje me projektim Dhe Outfitting E Objekteve Etj. Në Aktivitetet e Naftës (Objektet Rregulloret) Rregulloret që kanë Të bëjnë me Shëndetin, Mjedisin Dhe Sigurinë Në Aktivitetet e Naftës Rregulloret që kanë Të bëjnë me Menaxhimin E Naftës Aktivitete të Rregulloreve që kanë Të bëjnë me Materiale Dhe Informacione të Naftës Aktivitete të Rregulloreve që kanë të bëjnë me punën me rrezatimi jonizues. Përkohshme të rregulloreve që kanë të bëjnë me sigurinë dhe mjedisin e punes për të caktuara të naftës e objekteve në tokë dhe e lidhur tubacionit sistemet Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare Legislationon linjë Lov të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit Ministria e Fëmijëve dhe Barazi Ministria e Peshkimit në zonat Bregdetare dhe Punëve Ministria e Shëndetësisë dhe të Shërbimeve të Kujdesit Ministria e Drejtësisë dhe Policia e Ministrisë së Naftës dhe Energjisë Ministria e Transportit dhe lidhjeve Ministria e Mjedisit norvegjeze Këshillit Këshillëdhënës për Falimentimin norvegjeze e Autoritetit të Konkurrencës norvegjeze të Naftës Drejtoria norvegjeze për Kontrollin e Ndotjes Autoritet norvegjeze Post- dhe Telekomunikacionit Autoriteti norvegjez ligjeve të përkthyera në anglisht norvegjeze burimet e ujit dhe energjisë Drejtoria Universitetin e Oslos Përkthyer norvegjeze legjislacionit.