Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Për arkëtimin e borxhit Avokatëve në Norvegji


Në disa raste, kur debitorët të mos pranojë kërkesën dhe mosmarrëveshje të borxhit, gjykimi është i inicuar, nëse jo, shërbimi përmbarimor çështjet e pagesës rendit dhe çështja është e zgjidhurNë mënyrë që të iniciojnë padi, dokumentet e mëposhtme duhet të dorëzohet: kopje e kontratës së nënshkruar në mes të kreditorit dhe të debitorit, mospagimi i faturave dhe një deklaratë të qartë të llogarive të ndërlidhura me veprimet e mori në ato fatura. Në fazën e parë, paditësi dhe i pandehuri duhet të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për gjyqtarë të tilla si për të shkëmbyer mendimet dhe dëshmi me shkrim. Vendimi i marrë nga gjykata është dorëzuar në formë të shkruar të palëve të përfshira. Ekipi ynë i avokatëve në Norvegji janë të kualifikuar për të përfaqësuar interesat tuaja në një padi.