Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Procedurës për falimentim në Norvegji


asetet e likuidimin e shoqërive duhet të jetë i shpërndarë kreditorëve të tilla si bankat apo të tjera personave fizikë ose juridikëNorvegjeze e lejon legjislacioni i debitorit mundësinë për të bërë marrëveshje me personat që kanë të drejtë kërkese ndaj tij. Më shumë aspekte janë trajtuar në norvegjeze Shërim veprim i cili i jep udhëzimet për me veten, edhe pse ky hap mund të kryhet edhe nga kreditori. Procesi mund të fillojë kur bordi i likuidimin e shoqërisë, e mbush specifike peticion dhe e dorëzon atë në gjykatë. Më shumë aspekte në lidhje norvegjeze legjislacionit mund të jetë dhënë nga ynë mund të fillohet vetëm me vendim të gjykatës, në vazhdimin e seancës. Në qoftë se ajo është rasti, gjykata i cakton një kujdestar, në mënyrë që të menaxhojë pasuri Ju mund të mbështetet në një tona, pavarësisht nëse ajo është për të gjetur në Norvegji ose jashtë vendit. Të trustit ka detyrimin për të garantuar ruajtje të pasurive dhe nëse është e mundur për të ruajtur rritjen e debitorit është e aseteve në mënyrë që vlera e saj të marra nga shitja për të mbuluar sa më shumë të jetë e mundur për pjesën e mbetur të borxhit.