Avokatët e Norvegjisë! Norvegjeze Avokatët, ligjore ekzistuese.


Tatimi mbi vlerën e shtuar në Norvegji - të huaj kompanitë me përgjegjësi të kufizuar - norvegjeze Administratës Tatimore


Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) është tatim që e konsumatorit në Norvegji duhet të paguajnë për pothuajse të gjitha mallrat dhe shërbimetSi një biznes, ju duhet të paguani TVSH-së për blerjet tuaja, por ju zakonisht do të kenë të drejtë në zbritjet për tatimore. Bizneseve të huaja me tatueshëm qarkullimi në Norvegji duhet të regjistrohet në TVSH-në e Regjistruar në pajtim me të njëjtat rregulla si norvegjez ndërmarrjeve. 'Të prodhimit të TVSH-së"do të thotë TVSH-se e një biznesi të regjistruar në TVSH Regjistrohen duhet të llogarisin dhe të mbledhë kur ajo shet mallra dhe shërbime. Ju duhet të llogarisin të prodhimit të TVSH-së, kur ju shesin ndonjë gjë për një biznes tjetër, ose për të zakonshëm të konsumit. Ju gjithashtu duhet të llogarisë TVSH-nëse ju tërheqin të mallrave ose shërbimet e biznesit për përdorimin tuaj. TVSH-së së zbritshme është tatimi që ju si një biznes të paguar kur ju blerjen e mallrave ose shërbimeve për biznesin tuaj. Bizneset që janë të regjistruar në TVSH-në e Regjistruar mund të kërkojë zbritje për këtë tatim.

Kur diçka është përjashtohet nga TVSH-ja, kjo do të thotë që ju nuk duhet të llogarisë TVSH-në në mallrat apo shërbimet. Nëse ju vetëm duhet të qarkullimit të këtij lloji, ju nuk duhet të regjistrohen në TVSH Regjistrohen.

Atëherë ju duhet të mos e llogaritur të TVSH-së për mallrat dhe shërbimet që ju të furnizimit, dhe ju gjithashtu nuk do të ketë të drejtë për zbritje për mallrat dhe shërbimet që ju të blerë.

Kur diçka është e përjashtuar nga TVSH-ja, kjo do të thotë që ju nuk duhet të llogarisë TVSH-në në mallrat apo shërbimet (i njohur si 'zero').

Megjithatë, qarkullimi është ende i mbuluar nga TVSH-në Akt, që do të thotë se ju duhet të jenë të regjistruar në TVSH Regjistrohen një herë pragun shumë është arritur. Ju gjithashtu mund të keni të drejtë në zbritjet e TVSH-së për të cilat ju keni paguar për mallrat dhe shërbimet për tuaj të ndërmarrjes. Shembuj të xhiros se është i liruar nga TVSH: libra të shitur për konsumatorët, shitjet e eksportit, e regjistruar të automjeteve, etj. Të përgjithshëm shkalla e njëzet e pesë për qind e produkteve Ushqimore pesëmbëdhjetë përqind transportit të Udhëtarëve, kinema bileta, duke e lënë të dhomave dymbëdhjetë për qind. Ju mund të pretendojnë zbritjet e TVSH-së për të cilat ju keni paguar për mallrat dhe shërbimet që ju të blerë (TVSH-në).

Kjo vlen vetëm për ndërmarrjet që janë të regjistruar në TVSH Regjistrohen.

Zbritjen e fitimit nuk do të zbatohet në rastet kur ju keni blerë diçka për shfrytëzim privat ose për një ndërmarrje e cila është e përjashtuar nga TVSH-Akt. Në qoftë se keni kryer një aktivitet i cili është vetëm pjesërisht i mbuluar nga TVSH-Akti, ju mund të merrni vetëm zbritjet për të blerë mallrat dhe shërbimet për përdorim brenda tatueshëm ndërmarrjes.

Ndërmarrjet mund të kërkojë zbritje për TVSH-në e paguar në shumë mallrave dhe shërbimeve të blera deri në tre vjet para se të regjistruar në TVSH Regjistrohen. Kjo quhet"retrospektive rimbursim të TVSH-së' Mallrat dhe shërbimet duhet të jenë të destinuara për përdorim nga ndërmarrjes dhe nuk duhet të ketë qenë rishit para regjistrimit në TVSH të Regjistroheni.

Ju mund të pretendojnë një retrospektivë rimbursim të TVSH-së duke paraqitur një deklaratë plotësuese për periudhën në të cilën ju u regjistruar në TVSH Regjistrohen. Tre-vjeçare të afatit nuk aplikohet TVSH-në në mallrat dhe shërbimet e përfshira në mallrat kapitale. Kushdo që është i obliguar për të dorëzuar deklaratat tatimore për TVSH mund të duhet të paguajnë një të zbatimit mirë në qoftë se ata nuk arrijnë të paraqesë një kthim. Kjo do të thotë që ju do të duhet të paguajnë një sasi e cila do të vazhdojë të rritet ditë derisa të keni të paraqesë informacionin e nevojshëm. Prandaj është e rëndësishme që ju të regjistroheni punctually, kështu që ju mund të fillojnë paraqitjen e kthimit të TVSH-së. Ju mund të keni për të paguar taksa shtesë, nëse ju nuk i japin të saktë dhe të plotë të informacionit tuaj të kthimit të TVSH-së. Personalisht jeni të obliguar për të siguruar të sakta dhe informacion të plotë. Edhe nëse dikush tjetër ka qenë i përfshirë në paraqitjen e informatave, ju ende do të jetë përgjegjës për informacionin që i është dorëzuar. Ju keni një të drejtë për ankesë kundër ndonjë vendimi që keni marrë. Ankesa e juaj duhet të dërgohet brenda gjashtë muajve pasi të keni marrë njoftimin e vendimit, ose kur vendimi është bërë në dispozicion për ju.